C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 22 юли 2021 Последна редакция 21 юли 2021 Новини Отпечатай

ЗАЛА № 4 на АСНС

На 22.07.2021 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 297/2021 г. образувано по реда на чл.65 НПК по частна жалба на обвиняемите по н.ч.д № 2197/2021г. на СНС. Обвиняеми по делото са Г. И. и М. Х.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 214 ал.2 т.1 вр. ал.1 вр. чл.213а ал.2 т.4 от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 299/2021 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 2226/2021г. на СНС. Обвиняем по делото е И. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321 от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 300/2021 г. образувано по реда на чл.64 НПК по частна жалба на обвиняемите по н.ч.д № 2115/2021г. на СНС. Обвиняеми по делото са Й. М. и К. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321 ал.3 т.1 вр. ал.1 от НК;

- по чл. 211 от НК.

 

ЗАЛА № 7 на АСНС

На 22.07.2021 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 298/2021 г. образувано по реда на чл.65 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 2214/2021г. на СНС. Обвиняем по делото е Р. П.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 ал.3 алт.2 т.2  вр. ал.2 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

чл. 211. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато измамата по чл. 209, ал. 1 и 2 и по чл. 210 е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

чл. 213а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Който с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева, когато деянието е:

 1. придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда;
 2. придружено с причиняване на лека телесна повреда;
 3. придружено с отнемане, унищожаване или повреждане на имущество;
 4. извършено от две или повече лица;
 5. извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8;
 6. извършено от въоръжено лице;
 7. извършено повторно в немаловажни случаи.

(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца, когато:

 1. е причинена средна или тежка телесна повреда, ако за извършеното престъпление не се предвижда налагане на по-тежко наказание;
 2. са причинени значителни имуществени вреди;
 3. деянието е извършено от организация или група или по поръчение на лице, организация или група;
 4. деянието е придружено с взрив или палеж;
 5. деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице;
 6. деянието е извършено спрямо длъжностно лице във връзка със службата му;
 7. деянието представлява опасен рецидив.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор, или доживотен затвор без замяна, като съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е:

 1. придружено с тежка или средна телесна повреда, от която е последвала смърт;
 2. придружено с убийство или с опит за убийство.

 

чл. 214. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага принуди някого чрез сила или заплашване да извърши, да пропусне или да претърпи нещо противно на волята му и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за изнудване с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) За изнудване при условията на чл. 213а, ал. 2, 3 и 4 наказанието е:

 1. по ал. 2 - лишаване от свобода от две до десет години и глоба от четири хиляди до шест хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;
 2. по ал. 3 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, глоба от пет хиляди до десет хиляди лева и конфискация до 1/2 от имуществото на дееца;
 3. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) по ал. 4 - лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна и конфискация на не по-малко от 1/2 от имуществото на дееца.

(3) За изнудване наказанието е от пет до петнадесет години лишаване от свобода и глоба до петстотин лева, като съдът може да постанови конфискация до една втора част от имуществото на виновния, ако:

 1. е придружено с тежка или със средна телесна повреда;
 2. деянието представлява опасен рецидив.

 

чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

 1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
 2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация