C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 27 февруари 2020 Последна редакция 26 февруари 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 27.02.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 96/2020 г. образувано по реда на чл.64 ал.7  НПК по частна жалба на обвиняемата и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 694/2020г. на СНС. Обвиняема по делото е Е. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК.

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 97/2020 г. образувано по реда на чл.64 ал.7  НПК по частна жалба на обвиняемите по н.ч.д № 675/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са В. Б. и Г. П.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 98/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 668/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е А. Т.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл.354в, ал.3, вр. ал.1 от НК.

 

На 27.02.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 7 на АСНС

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д  № 95/2020 г. образувано по реда на чл.65, ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 667/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Я. Я.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 от НК;

- по чл.210, ал.1, т.4, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

 

2-ри въззивен състав

в.н.ч.д  № 99/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 620/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са П. Б. и Й. Г.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2 от НК.

 

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

           

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

            Чл. 210. (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

  1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;
  2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;
  3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;
  4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;
  5. (нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

 

            Чл. 354в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който засява или отглежда растения от опиев мак и кокаинов храст или растения от рода на конопа в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който организира, ръководи или финансира организирана престъпна група за отглеждане на растения по ал. 1 или за добиване, производство или преработване на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години и с глоба от петдесет хиляди до двеста хиляди лева.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който участва в организирана престъпна група по предходната алинея, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Не се наказва участник в организирана престъпна група, който доброволно е съобщил на властта всички известни му факти и обстоятелства за дейността на престъпната група.

(5) В маловажни случаи по ал. 1 наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба до хиляда лева.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация