C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 1 юли 2021 Последна редакция 30 юни 2021 Новини Отпечатай

ЗАЛА № 4 на АСНС

На 01.07.2021 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 268/2021 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемата по н.ч.д № 2049/2021г. на СНС. Обвиняема по делото е Е. Н.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3 т.2 вр. ал.2 от НК.

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д. № 270/2021 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 2048/2021г. на СНС. Обвиняеми по делото са Е. Д., Д. П., А. Ж. и П. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3 т.2 вр. ал.2 от НК;

- по чл.210 ал.1 т.1 и т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК;

- по чл.210 ал.1 т.1 и т.2  вр. чл.209 ал.1  от НК.

 

ЗАЛА № 7 на АСНС

На 01.07.2021 г. от 13:30 часа са насрочени следните в.н.ч.д

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д. № 269/2021 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 2023/2021г. на СНС. Обвиняем по делото е Л. И.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл. 321, ал. 3 алт.2 т.2 вр. ал.2 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

чл. 209. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) В маловажни случаи по предходните алинеи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.

 

чл. 210. (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

  1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;
  2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;
  3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) ако измамата е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или пълномощие или от лице, което непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност;
  4. ако е извършена повторно в немаловажни случаи;
  5. (нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) ако причинената вреда е в големи размери.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация