C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 30 април 2020 Последна редакция 29 април 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 30.04.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 199/2020 г. образувано по реда на чл.69  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1254/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е А. Х.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 200/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1216/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е С. В.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2  от НК;

- по чл.354, ал.2, т.1, вр. ал.1 от НК;

- по чл.244, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 201/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1217/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е С. К.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 202/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1218/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са Д. Д. и К. К.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.1 от НК;

- по чл.281, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

 

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 203/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1214/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Р. Х.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК.

 

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 204/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1211/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са Н. Р. и Я. Я.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК;

- по чл.211, вр. чл.210, вр. чл.26, вр. чл.20 от НК.

 

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 205/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1212/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са П. Р., С. И., Р. Х. и П. Я.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК.

 

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 206/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1213/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са И. Т. и Ц. Ф.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2, пр.3, алт.10, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл.354, ал.3, т.1 от НК.

 

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 208/2020 г. образувано по реда на чл.64 ал.7  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1228/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са Н. А., Г. А. и Б. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.6 от НК;

- по чл.354а, ал.3, пр.2, алт.1, т.1 от НК;

- по чл.129, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

 1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
 2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

            Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

 1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
 2. от лекар или фармацевт;
 3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
 4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:

 1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
 2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.

(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.

 

           

            Чл. 354. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., доп., бр. 75 от 2006 г.) Който без надлежно разрешение произведе, придобие, държи, отчужди или предаде другиму силно действуващо или отровно вещество, което не е наркотично вещество, поставено под разрешителен режим, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., бр. 75 от 2006 г.) Ако престъплението по ал. 1 се извършва системно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от сто до триста лева.

(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 10 от 1993 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на вещества по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация или с глоба от сто до триста лева.

 

           

 

 

            Чл. 281. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., отм., бр. 37 от 1989 г., нов, бр. 27 от 2009 г.) (1) (Предишен текст на чл. 281, изм. и доп. – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага противозаконно подпомага чужденец да пребивава или преминава в страната в нарушение на закона, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до десет хиляди лева.

(2) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато деянието е:

 1. извършено чрез използване на моторно, въздухоплавателно или друго транспортно средство;
 2. организирано от група или организация;
 3. извършено по начин, опасен за живота на лицето;
 4. извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст;
 5. извършено по отношение на повече от едно лице.

(3) (Нова – ДВ, бр. 74 от 2015 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.

 

 

 

 

            Чл. 244. (1) (Предишен текст на чл. 244, изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 24 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2009 г., доп., бр. 101 от 2017 г.) Който прокара в обращение подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, приеме, придобие или си служи с такива, като знае, че са подправени, или ги пренесе през границата на страната или ги превозва, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 2009 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което държи такива знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2 в големи количества.

Чл. 211. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 92 от 2002 г., в сила от 1.01.2005 г. по отношение на наказанието пробация - изм., бр. 26 от 2004 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Когато измамата по чл. 209, ал. 1 и 2 и по чл. 210 е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

 

 

 

            Чл. 129. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

(2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация