C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 16 април 2020 Последна редакция 15 април 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 16.04.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 176/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1181/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е И. Б.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 177/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1185/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са Д. И., С. Д. и Д. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 от НК.

 

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 178/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1182/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Ф. И.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, а.3, т.1, вр. ал.1 от НК;

- по чл.159г, вр. чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, вр. ал.1 от НК.

 

 

 3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 179/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1189/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Р. И.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 от НК.

 

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 180/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби на обвиняемите по н.ч.д № 1156/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са О. М. и Е. Д.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, вр. ал.2 от НК;

- по чл.282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

4-ри въззивен състав

в.н.ч.д  № 181/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.7  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1187/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Р. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.6 от НК;

- по чл.213а, ал.2, т.1 и 4, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 182/2020 г. образувано по реда на чл.64, ал.7  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1145/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Д. Р.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл.354а, ал.1 от НК.

 

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 183/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1180/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е К. Ф.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 184/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1186/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Л. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.339, ал.1 от НК;

 - по чл.354а, ал.2, т.1, вр.ал.1, пр.4  от НК.

 

3-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 185/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1178/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е Н. М.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321 от НК.

 

4-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 186/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 1177/2020г. на СНС. Обвиняем  по делото е К. Т.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

 1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
 2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

            Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

 1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
 2. от лекар или фармацевт;
 3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
 4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:

 1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
 2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.

(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.

 

           

            Чл. 159г. (Предишен текст на чл. 159в, изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато деянието по чл. 159а - 159в представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

 

 

 

            Чл. 213а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Който с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

(2) Наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до пет хиляди лева, когато деянието е:

 1. придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда;
 2. придружено с причиняване на лека телесна повреда;
 3. придружено с отнемане, унищожаване или повреждане на имущество;
 4. извършено от две или повече лица;
 5. извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8;
 6. извършено от въоръжено лице;
 7. извършено повторно в немаловажни случаи.

(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, като съдът може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на дееца, когато:

 1. е причинена средна или тежка телесна повреда, ако за извършеното престъпление не се предвижда налагане на по-тежко наказание;
 2. са причинени значителни имуществени вреди;
 3. деянието е извършено от организация или група или по поръчение на лице, организация или група;
 4. деянието е придружено с взрив или палеж;
 5. деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице;
 6. деянието е извършено спрямо длъжностно лице във връзка със службата му;
 7. деянието представлява опасен рецидив.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор, или доживотен затвор без замяна, като съдът може да постанови конфискация на част или на цялото имущество на дееца, когато деянието е:

 1. придружено с тежка или средна телесна повреда, от която е последвала смърт;
 2. придружено с убийство или с опит за убийство.

 

           

 

 

            Чл. 282. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Наказанието по ал. 3 се налага и на длъжностно лице, което е извършило престъплението с участието на лице, посочено в чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8.

(5) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) Ако деянието по предходните алинеи е свързано с упражняването на контрол върху производството, преработването, съхраняването, търговията в страната, вноса, износа, транзита и отчетността на наркотичните вещества и прекурсорите, наказанието е лишаване от свобода до десет години по ал. 1 и от три до петнадесет години по ал. 2.

 

 

 

            Чл. 339. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 50 от 1995 г., доп., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г., изм., бр. 26 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(2) Ако се касае до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

(3) Който отчужди или предаде взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие или пиротехнически изделия на лице, което няма разрешение за придобиването им, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(4) Наказанието по ал. 3 се налага и на онзи, който отчужди или предаде другиму боеприпаси за огнестрелно оръжие, без последният да има разрешение за носене на съответното огнестрелно оръжие.

(5) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което без съответно разрешение прибере намерени взривни вещества, огнестрелно, химическо, биологично или ядрено оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие или пиротехнически изделия.

(6) (Нова – ДВ, бр. 47 от 2016 г.) Когато предмет на престъплението са касетъчни боеприпаси, противопехотни мини и други изделия по смисъла на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, наказанието е:

 1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода от три до десет години;
 2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от пет до дванадесет години;
 3. в случаите по ал. 3, 4 и 5 – лишаване от свобода от три до десет години.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация