C C C C A+ A A- X

Насрочени в.н.ч.д

Дата на публикуване 24 март 2020 Последна редакция 23 март 2020 Новини Отпечатай

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД

 

На 24.03.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 4 на АСНС

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 137/2020 г. образувано по реда на чл.64 ал.7  НПК по частнa жалбa на обвиняемия по н.ч.д № 1083/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Я. З.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.6 от НК.

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 138/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частен протест на Специализирана прокуратура по н.ч.д № 928/2020г. на СНС. Обвиняеми по делото са А. И. и Ф. А.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2, т.1,  вр. ал.1, пр.2 от НК;

- по чл.159г, алт.3, вр. чл.159б,ал.2, вр. ал.1, алт.1, вр. чл.159а, ал.2, т.6, алт.1, вр.ал.1 от НК;

- по чл.354а, ал2, вр. ал.1, пр.4 от НК.

 

1-ви въззивен състав

в.н.ч.д  № 139/2020 г. образувано по реда на чл.64 ал.7  НПК по частна жалба на обвиняемия по н.ч.д № 1116/2020г. на СНС. Обвиняем по делото е Л. К.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.

 

На 24.03.2020 г. от 10:00 часа са насрочени следните в.н.ч.д

ЗАЛА № 7 на АСНС

 

5-ти въззивен състав

в.н.ч.д  № 135/2020 г. образувано по реда на чл.65 ал.8  НПК по частни жалби а обвиняемите по н.ч.д № 1026/2020г. на СНС. Обвиняеми  по делото са Б. П. и Д. К.

По делото са повдигнати следните обвинения:

- по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр. ал.2 от НК;

- по чл.354а, ал.2, т.1, пр.2 вр. ал.1, изр.1 от НК.

 

Извадки от Наказателния кодекс:

 

Анотирана съдебна практика

            чл.321. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 21 от 2000 г., бр. 92 от 2002 г., доп., бр. 27 от 2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 2010 г.) Когато групата е въоръжена или създадена с користна цел или с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 - 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 - 4 или в нея участва длъжностно лице, наказанието е:

  1. по ал. 1 - лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
  2. по ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Не се наказва участник в групата, ако доброволно се предаде на органите на властта и разкрие всичко, което му е известно за групата, преди да е извършено от него или от нея престъпление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Участник в групата, който доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за групата и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на извършени от нея престъпления, се наказва при условията на чл. 55.

(6) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

 

           

            Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено големи размери или деянието е извършено:

  1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
  2. от лекар или фармацевт;
  3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
  4. при условията на опасен рецидив,

наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:

  1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
  2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.

(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.

(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.

 

            Чл. 159г. (Предишен текст на чл. 159в, изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Когато деянието по чл. 159а - 159в представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация